meaning of oak

1. a deciduous tree of the genus Quercus; has acorns and lobed leaves; "great oaks grow from little ">acorns"


Related Words

oak | oak apple | oak blight | oak chestnut | oak fern | oak leaf cluster | oak tree | oak-leaved goosefoot | oaken | oakland | oakleaf goosefoot | oakley | oakum |

Developed & Maintained By Taraprasad.com

Treasure Words